Комисии

Комисия по външни работи (AFET) – член

Комисията отговаря за насърчаването, провеждането и мониторинга на външната политика на Съюза по отношение на:

1. Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана;

2. Отношенията с други институции и органи на Съюза, с ООН и други международни организации и междупарламентарни асамблеи по въпроси от нейната компетентност;

3. Надзора върху Европейската служба за външна дейност;

4. Укрепването на политическите отношения с трети страни чрез всеобхватни програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като споразумения за асоцииране и партньорство;

5. Откриването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза;

6. Цялото законодателство, програмирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, Европейския инструмент за съседство, Инструмента за предприсъединителна помощ, Инструмент, допринасящ за стабилността и мира и Инструмента за партньорство за сътрудничество с трети страни, както и политиките, с които те са свързани;
7. Мониторинга и последващите действия във връзка, наред с другото, с европейската политика за съседство (ЕПС), по-специално по отношение на докладите за напредъка в рамките на европейската политика за съседство;
8. Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;
9. Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

 

Комисия по култура и образование (CULT) – заместващ член

Комисията отговаря за:

1. Културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:

а) подобряването на познаването и разпространението на културата,
б) защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,
в) опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;

2. Образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;

3. Аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;

4. Политиката за младежта;

5. Развитието на политика в областта на спорта и отдиха;

6. Информационната и медийната политика;

7. Сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: English