Комисии

Комисия по външни работи (AFET) – член

Комисията отговаря за насърчаването, провеждането и мониторинга на външната политика на Съюза по отношение на:

 1. Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана;
 2. Отношенията с други институции и органи на Съюза, с ООН и други международни организации и междупарламентарни асамблеи по въпроси от нейната компетентност;
 3. Надзора върху Европейската служба за външна дейност;
 4. Укрепването на политическите отношения с трети страни чрез всеобхватни програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като споразумения за асоцииране и партньорство;
 5. Откриването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза;
 6. Цялото законодателство, програмирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, Европейския инструмент за съседство, Инструмента за предприсъединителна помощ, Инструмент, допринасящ за стабилността и мира и Инструмента за партньорство за сътрудничество с трети страни, както и политиките, с които те са свързани;
 7. Мониторинга и последващите действия във връзка, наред с другото, с европейската политика за съседство (ЕПС), по-специално по отношение на докладите за напредъка в рамките на европейската политика за съседство;
 8. Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;
 9. Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисия по транспорт и туризъм – заместващ член (TRAN)

Kомисията по транспорт и туризъм отговаря за:

 1. Въпроси, свързани с разработването на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешноводния, морския и въздушния транспорт, по-специално:

         а) общи правила, приложими за транспорта в рамките на Европейския съюз;
         б) създаване и развитие на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура;
         в) предоставянето на транспортни услуги и отношения в областта на транспорта с трети страни;
         г) транспортна безопасност;
         д) отношения с международни транспортни органи и организации;
         е) Европейската агенция за морска безопасност, Европейската железопътна агенция, Европейската агенция за авиационна безопасност и Съвместното предприятие SESAR;

 1. Пощенски услуги;
 2. Туризъм;

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски