Въпрос от Илхан Кючюк относно проблема с недекларирания труд E-009902/2015

Въпрос от Илхан Кючюк до ЕК относно недостига на хора с цифрови умения E-007605/2015
August 17, 2015
Въпрос от Илхан Кючюк относно забавяне на отговорите на Комисията на внесените от членовете на ЕП въпроси E-008954/2015
August 31, 2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009902/2015
до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Справяне с проблема с недекларирания труд

На 9 април 2014 г. Комисията внесе предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Предвижда се всички държави членки да бъдат представени като част от мрежа със задължително членство.
В този контекст бих желал да поставя следните въпроси:

1. Как планира Комисията да подобри сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на равнището на ЕС и да проучи националните и европейски инструменти за борба с недекларирания труд?

2. Как планира Комисията да наблюдава прилагането на новите правила на Съюза за борба с недекларирания труд?

BG E-009902/2015
Отговор, даден от г-жа Тисен от името на Комисията
(12.8.2015)

1. Предотвратяването и възпирането на недекларирания труд са често срещани предизвикателства пред държавите членки. Комисията подкрепя усилията на държавите членки и прие предложението, за което споменава уважаемият член на Европейския парламент. Платформата ще обедини усилията на правоприлагащите органи и другите имащи отношение партньори от всички държави членки. Наред с другите си функции, тя ще служи за обмен на най-добри практики и информация във връзка с предотвратяването и възпирането на недекларирания труд, както и за събиране на експертен опит и анализи. Чрез платформата също така ще се предоставя подкрепа за трансграничното сътрудничество между държавите членки.

През октомври 2014 г. Съветът на министрите постигна съгласие за общ подход към предложението на Комисията. На 7 май 2015 г. Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент финализира окончателната си позиция. Обсъжданията между съзаконодателите започнаха през юни 2015 г. Комисията подкрепя тези обсъждания, за да бъде постигнато съгласие възможно най-скоро.

2. В съответствие с предложението, в ролята си на председател на платформата Комисията ще координира подготовката и ефективното прилагане на инициативи, предприети от членовете на платформата. Тя също така ще осигурява взаимното допълване на работата на платформата с различни политики и инструменти на ЕС.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian

Comments are closed.